X

  Dane zamawiającego


  Wgraj materiały online


  Zasady współpracy

  1. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy niezbędne materiały oraz informacje w oparciu, o które Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy, a mianowicie:
   1. wskazówki i wytyczne do utworzenia projektów.
   2. teksty, zdjęcia i inne pliki w formatach dostępnych do otwarcia przez Wykonawcę.
   3. Wykonawca ma prawo zobowiązać Zamawiającego do wypełnienia briefu (ankiety) w celu uzyskania dokładniejszych informacji o profilu działalności Zamawiającego.
  1. Szacowany czas realizacji określa Wykonawca projektu.
  1. Do rozpoczęcia realizacji niezbędne jest dostarczenie kompletu materiałów przez Zamawiającego.
  1. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie lub najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia przez Wykonawcę projektów graficznych do ich akceptacji lub zgłoszenia poprawek.
  1. Zamawiający ma prawo do nieskończonej ilości poprawek.  Za każdą serię korekt Zamawiający płaci zgodnie z wykorzystanym czasem na dalsze projektowanie.
  1. Przez serię poprawek należy rozumieć jedną wiadomość e-mail, w której zawarte może być nieskończenie wiele poprawek. Wszystkie poprawki/uwagi/sugestie (z wyłączeniem zmiany koncepcji i głównych ustaleń) Zamawiający zobowiązany jest przedstawić w formie listy.
  1. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do przedstawionych projektów graficznych Wykonawca wprowadzi zmiany w terminie określonym przez Wykonawcę. – tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku.
  1. Wystawienie faktury VAT z terminem płatności 7 dni (faktury końcowej) nastąpi po wykonaniu projektu i zaakceptowaniu go przez Zamawiającego. Zamawiający jest zobowiązany do przesłania informacji o akceptacji projektu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedstawienia projektu do akceptacji przez Wykonawcę. Faktura VAT zostanie wysłana na adres e-mail Zamawiającego. Zamawiającemu nie przysługuje prawo do korzystania z przedmiotu Umowy w przypadku nie opłacenia końcowej faktury VAT.
  1. W przypadku gdy Zamawiający rezygnuje z wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub z powodu braku woli dalszej pracy nad projektem, Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia kosztów pracy Wykonawcy naliczanych według stawki minutowej tj. 2,33 zł netto, a w przypadku wyboru trybu ekspresowego wg stawki minutowej 3,20 zł.

  Prawa Autorskie

  1. Wykonawca gwarantuje, że Utwór będzie w całości przez niego stworzony, stanowiąc w dniu oddania go Zamawiającemu wyłączną własność Wykonawcy i nie będzie w niczym i przez nikogo ograniczony. Wykonawca oświadcza tym samym, iż posiada pełnię praw autorskich do wykonanego projektu graficznego oraz licencje i prawa do zawartych w nim elementów (dalej łącznie jako „Utwór”).
  2. Wykonawca oświadcza, że własność nośników oraz majątkowe prawa autorskie do Utworu, jako całości i pojedynczych jego elementów, objętych przedmiotem niniejszej Umowy, przechodzą na Zamawiającego z chwilą zapłaty na rzecz Wykonawcy całości wynagrodzenia określonego w ofercie.
  3. Z chwilą przyjęcia projektów przez Zamawiającego Wykonawca dokonuje:
   1. przeniesienia na Zamawiającego własności egzemplarzy projektów w formie plików elektronicznych,
   2. przeniesienia na Zamawiającemu nieodpłatnie prawa własności nośników, na których projekty zostały utrwalone,
   3. Wykonawca wyraża zgodę na publiczne udostępnienie projektów,
  1. Z chwilą akceptacji projektów przez Zamawiającego, Zamawiający nabywa prawo własności wszystkich przekazanych plików niezależnie od formy w jakiej je utrwalono.
  2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektów następuje bez ograniczenia, co do terytorium, czasu i ilości egzemplarzy.
  3. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie oraz nieograniczone zlecanie wykonywania praw zależnych przez Zamawiającego do projektów, w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze zm.). W ramach tych uprawnień Zamawiający w szczególności ma prawo dowolnego wykorzystywania całości lub swobodnie wybranych fragmentów Utworów. W tym celu możliwe jest również dokonywanie tłumaczenia treści zawartych w projektach na dowolne języki.
  4. Wykonawca oświadcza, że posiada prawo do dysponowania umieszczonymi w projektach materiałami takimi, jak np. teksty, fotografie itp. oraz że ich wykorzystanie w projektach nie narusza praw osób trzecich; z wyłączeniem materiałów dostarczonych przez Zamawiającego.
  5. Wykonawca nie wyraża zgody na używanie oraz publikowanie przedmiotu umowy dopóki końcowa faktura VAT za wykonaną usługę nie zostanie opłacona. Zamawiający jednocześnie zobowiązuje się do zapłacenia kary pięćdziesiąt procent od wynagrodzenia za każdy kolejny miesiąc w sytuacji, gdy projekty publikuje i używa, a wynagrodzenia nie zapłacił.

  Referencje

  1. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Wykonawcę we własnych materiałach reklamowych informacji o wykonanych projektach włączając w to zaprezentowanie wizerunku graficznego. Prezentacja może służyć wyłącznie do celu przedstawienia prac w portfolio na stronie internetowej oraz w innych materiałach reklamowych Wykonawcy.